NusachDB

 
 
 
Total (4948)

High Holidays – Rosh Hashanah – Torah Service

Loading...
Hotzaat Sefer Torah‎ (35)
Reading the Torah‎ (6)
Reading the Haftarah‎ (0)
Hashkavot‎ (0)
Prayers for Governments and Congregation (Shabbat)‎ (22)
Shofar (Weekdays)‎ (14)
Yah Mochel Avonot‎ (0)
Ashrei‎ (6)
Hachnasat Sefer Torah‎ (30)